TÜRK ROKET TOPLULUĞU GİZLİLİK SÖZLEŞMESİ VE KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI POLİTİKASI

Bu sözleşmede Kişisel Verileri Koruma Kanunu, KVKK kısaltmasıyla; Kişisel Verileri Koruma Kurulu ise KVK Kurulu kısaltmasıyla belirtilmiştir.


Kişisel Verilerin Ne Şekilde İşlenebileceği:

6698 sayılı KVKK uyarınca, Türk Roket Topluluğu ile paylaştığınız kişisel verileriniz tamamen veya kısmen otomatik olarak veyahut otomatik olmayan yollarla elde edilebilmektedir. İlgili kanun dahilinde veriler üzerinde uygulanan her türlü işlem Türk Roket Topluluğu tarafından gerçekleştirilebilmektedir. KVKK kapsamında veriler üzerinde gerçekleştirilen tüm işlemler "kişisel verilerin işlnmesi" olarak kabul edilmektedir.


Kişisel Verilerinizin İşlenme Amaçları ve Hukuki Sebepleri:

Paylaştığınız kişisel veriler:

 • Türk Roket Topluluğu'nun vereceği hizmetlerin gerekliliklerini karşılamak ve bunları uygun şekilde yapabilmek, sunulan ürün ve hizmetleri geliştirebilmek;

 • Kamu güvenliğine ilişkin hususlarda ve hukuki uyuşmazlıklarda talep halinde ve mevzuat gereği savcılıklara, mahkemelere ve ilgili kamu görevlilerine bilgi verebilmek;

 • Gönüllülerimize geniş kapsamda çeşitli imkanlar sağlayabilmek veya sağlayabilecek mecralarla gerektiğinde yasal çerçevede verilerimizi paylaşabilmek;

 • Üçüncü parti uzantılar yoluyla reklam tercihlerini ve verilerini analiz edebilmek;

için, 6698 sayılı KVKK ve ilgili düzenlemelere uygun olarak işlenecektir.


Kişisel Verilerinizin Aktarılabileceği Üçüncü Kişi Veya Kuruluşlar Hakkında Bilgilendirme:

Yukarıda belirtilen amaçlarla Türk Roket Topluluğu ile paylaştığınız kişisel verileriniz

sponsorlarımız, gönüllülerimiz, işbirlikçilerimiz, reklam veren kişi/kuruluşlarımız, doğrudan veya dolaylı yurt dışı/ yurt içi iştiraklerimiz ve başta Türk Roket Topluluğu altyapısını kullanan firmalar, kurum ve kuruluşlar, açık kaynaklı projeler olmak üzere faaliyetlerimizi yürütmek üzere ve/veya "veri işleyen" sıfatı ile hizmet aldığımız, iş birliği yaptığımız program ortaklarımız

tarafından gerektiğinde sonradan kullanılmak üzere aktarılabilmektedir.


Reklam amaçlı kullanılacak çerezlere ilişkin düzenlemelerimiz "Türk Roket Topluluğu Çerez Politikası" olup şu anda okuduğunuz "Türk Roket Topluluğu Gizlilik ve Kişisel Verilerin Korunması Politikası"nın bir parçasını oluşturmaktadır.


Kişisel Verilerinizin Toplanma Şekli:

Kişisel verileriniz,

 • Türk Roket Topluluğu'nun internet sitesi üzerinden ad, soyad, adres, telefon, iş ve özel e-posta adresi gibi bilgiler ile kullanıcı adı ve şifresi kullanılarak giriş yapılan sayfalardaki veriler, gerçekleştirilen işlemlerin IP kayıtları, tarayıcı tarafından toplanan çerez verileri, gezinme süresi ve detaylarını içeren veriler, konum verileri şeklinde

 • Türk Roket Topluluğu ile ticari ilişki kurmak, gönüllü başvurusu yapmak, teklif vermek gibi amaçlarla ve herhangi bir teknolojik olan/olmayan yollardan elde edilen veriler şeklinde

 • Farklı kanallardan dolaylı yoldan elde edilen (web sitesi, blog, yarışma, anket, oyun, kampanya ve benzeri amaçlı kullanılan (mikro) web sitelerinden ve sosyal medyadan elde edilen veriler) e-bülten okuma veya tıklama hareketleri, kamuya açık veri tabanlarının sunduğu veriler ve sosyal medya platformlarında paylaşıma açık profil verileri şeklinde

toplanabilmekte ve işlenebilmektedir.


KVKK'nın Yürürlüğe Girmemesi Durumunda Elde Edilen Kişisel Verileriniz:

Türk Roket Topluluğu, geliştirilmeye devam edilmekte olan bir web sitesine sahiptir. Gerekli durumlarda site farklı şekillerde (beta) yeniden deneme amaçlı kullanıcılara sunulabilir. Bu amaç doğrultusunda kullanıcılardan herhangi bir veri işlenmesi olmamaktadır.


Kişisel Verilerinizin Aktarılması:

Türkiye'de veya Türkiye dışında işlenerek muhafaza edilmek üzere, yukarıda sayılan yöntemlerden herhangi birisi ile toplanmış kişisel verileriniz, KVKK kapsamında kalmak kaydıyla ve sözleşme amaçlarına uygun olarak yurt dışında bulunan hizmet aracılarına* da aktarılabilmektedir.

*Kişisel Veriler Kurulu tarafından akredite edilen ve kişisel verilerin korunması hususunda yeterli korumanın bulunduğu ülkelere

Kişisel Verileriniz;

 • Ürün ve hizmetlerin sunulması ve tanıtılması için işbirliği yapılan ve/veya hizmet alınan iş ortaklarımız,

 • Acil yardım çağrısı halinde konumunuzu tespit edecek olan yetkili mercilere,

 • Düzenleyici ve denetleyici kurumlar ile mahkeme ve icra müdürlükleri gibi sair resmi kurumlara, kişisel verilerinizi talep etmeye yetkili olan diğer kamu kurum veya kuruluşlarına,

 • Türk Roket Topluluğu ile ticari ilişki içinde bulunan ve telefon numaranıza sahip tüzel kişilere,

gerekli görüldüğü durumlarda aktarılabilmektedir.


Kişisel Verilerin Saklanması Ve Korunması:

Türk Roket Topluluğu, kişisel verilerinizin barındığı sistemleri ve veri tabanlarını, KVKK'nın 12. Maddesi gereği kişisel verilerin hukuka aykırı olarak işlenmesini önlemekle, yetkisiz kişilerin erişimlerini engellemekle; muhafazalarını sağlamak amacıyla şifreleme, işlem kaydı, erişim yönetimi gibi yazılımsal tedbirleri ve fiziksel güvenlik önlemleri almakla mükelleftir. Kişisel verilerin yasal olmayan yollarla başkaları tarafından elde edilmesinin öğrenilmesi halinde durum derhal yasal düzenlemeye uygun ve yazılı olarak KVK Kurulu'na bildirilecektir.


Kişisel Verilerin Güncel Ve Doğru Tutulması

KVKK'nın 4. maddesi uyarınca Türk Roket Topluluğu, kişisel verilerinizi doğru ve güncel olarak tutma yükümlülüğündedir. Bu kapsamda Türk Roket Topluluğunun yürürlükteki mevzuattan doğan yükümlülüklerini yerine getirebilmesi için kullanıcıların doğru ve güncel verilerini paylaşması veya web sitesi üzerinden güncellemesi gerekmektedir.


6698 Sayılı Kvkk Uyarınca Kişisel Veri Sahibinin Hakları

6698 sayılı KVKK 11. Maddeesi 12 Eylül 2022 tarihinde yürürlülüğe girmiş olup ilgili madde gereğince, Kişisel Veri Sahibi'nin bu tarihten sonraki hakları aşağıdaki gibidir:

Kişisel Veri Sahibi, Türk Roket Topluluğu'na (veri sorumlusu) başvurarak kendisiyle ilgili;

 • Kişisel verilerinin işlenip işlenmediğini öğrenme,

 • Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme

 • Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,

 • Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerinin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme

 • Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde bunların düzeltilmesini isteme

 • Kişisel verilerin düzeltilmesi, silinmesi, yok edilmesi halinde bu işlemlerin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere de bildirilmesini isteme

 • İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme
 • Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarar uğranması halinde zararların giderilmesini talep etme

haklarına sahiptir.

İletişim ve Başvuru Yöntemi:

Türj Roket Topluluğu tarafından atanacak "Veri Sorumlusu Temsilcisi", yasal altyapı sağlandığında Veri Sorumluları Sicilinde (VERBİS) ve bu belgenin bulunduğu internet adresinde ilan edilecektir.

Kişisel Veri Sahipleri, sorularını, görüşlerini veya taleplerini Türk Roket Toplululuğu'nun e-posta adresine ([email protected]) gönderebilirler.

Türk Roket Topluluğu, iletilen taleplere gerekçeli olmak ve 30 gün içinde cevap vermek kaydıyla olumlu/olumsuz yanıtını, yazılı veya dijital ortamdan verebilir. Taleplere ilişkin gerekli işlemlerin ücretsiz olması esastır ancak işlemlerin bir maliyet gerektirmesi halinde Türk Roket Topluluğu ücret talebinde bulunma hakkını saklı tutar. Bu ücretler KVK Kurulu tarafından KVKK'nın 13. maddesindeki tarife üzerinden belirlenir.

Web sayfalarımızda ve diğer sair kanallarımızda kişisel verilerinizi paylaşarak Kişisel Veriler Politikamızı ve politikamızda yer alan işlenme yöntemlerini, verilerin aktarılması, satışı ve diğer ilgili hususlar hakkındaki şartları, Türk Roket Topluluğu ile paylaşılan verilerin web sayfasında, uygulamalarda ve sosyal medya kanallarında kullanılmasını, bildirimlerde ve önerilerde bulunulmasını, üyelerin yararına olması şartıyla verilerinizi ticari anlamda üçüncü kişilerle paylaşılabileceğini ve bunun için kabulde bulunduğunuzu, yasal haklarınızı kullanmadan önce Türk Roket Topluluğu'na başvuruda bulunacağınızı açık rıza* ile kabul ettiğinizi beyan etmiş olursunuz.

*Açık Rıza: KVKK'da büyük öneme haiz, belirli bir konuya ilişkin, bilgilendirmeye dayanan özgür iradeyle açıklanan rıza şeklinde tanımlanmıştır.

TÜRK ROKET TOPLULUĞU ÇEREZ POLİTİKASI

Çerez (Cookie) Nedir?

Çerez, Sitemizi ziyaret ettiğinizde bilgisayarınıza veya cihazınıza indirilen az miktarda bilgidir. Çerezler, web sitesinin eylemlerinizi ve tercihlerinizi (oturum açma ve bölge seçimi gibi) hatırlamasını sağlayarak site içerisindeki deneyiminizi daha iyi hale getirir. Bu, siteye her döndüğünüzde veya bir sayfadan diğerine göz attığınızda bu bilgileri yeniden girmeniz gerekmediği anlamına gelir. Çerezler ayrıca, insanların web sitesini nasıl kullandıkları hakkında bilgi sağlar, örneğin ilk kez ziyaret edip etmediklerini veya sık ziyaret edip etmediklerini gösterir.Sitemizdeki deneyiminizi optimize etmek ve hizmetlerimizi sunmak için aşağıdaki çerezleri kullanıyoruz.


Raporlama ve Analitik:

_ga :

Sayfa görüntülenme sayısını depolar.


Bir çerezin bilgisayarınızda veya mobil cihazınızda kalacağı süre, "kalıcı" veya "oturum" çerezi olmasına bağlıdır. Oturum çerezleri, siz taramayı durdurana kadar ve kalıcı çerezler süresi dolana veya silinene kadar kalır. Kullandığımız çerezlerin çoğu kalıcıdır ve cihazınıza indirildikleri tarihten itibaren 30 dakika ile iki yıl arasında geçerliliğini yitirecektir.

Çerezleri çeşitli şekillerde kontrol edebilir ve yönetebilirsiniz. Lütfen çerezleri kaldırmanın veya engellemenin kullanıcı deneyiminizi olumsuz etkileyebileceğini unutmayın.

Çoğu tarayıcı tanımlama bilgilerini otomatik olarak kabul eder, ancak genellikle tarayıcınızın "Araçlar" veya "Tercihler" menüsünde bulunan tarayıcı kontrolleriniz aracılığıyla tanımlama bilgilerini kabul edip etmeyeceğinizi seçebilirsiniz. Tarayıcı ayarlarınızı nasıl değiştireceğiniz veya çerezleri nasıl engelleyeceğiniz, yöneteceğiniz veya filtreleyeceğiniz hakkında daha fazla bilgi için tarayıcınızın yardım dosyasında veya www.allaboutcookies.org gibi siteler aracılığıyla bulunabilir.

TÜRK ROKET TOPLULUĞU GİZLİLİK SÖZLEŞMESİ VE KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI POLİTİKASI

Bu sözleşmede Kişisel Verileri Koruma Kanunu, KVKK kısaltmasıyla; Kişisel Verileri Koruma Kurulu ise KVK Kurulu kısaltmasıyla belirtilmiştir.


Kişisel Verilerin Ne Şekilde İşlenebileceği:

6698 sayılı KVKK uyarınca, Türk Roket Topluluğu ile paylaştığınız kişisel verileriniz tamamen veya kısmen otomatik olarak veyahut otomatik olmayan yollarla elde edilebilmektedir. İlgili kanun dahilinde veriler üzerinde uygulanan her türlü işlem Türk Roket Topluluğu tarafından gerçekleştirilebilmektedir. KVKK kapsamında veriler üzerinde gerçekleştirilen tüm işlemler "kişisel verilerin işlnmesi" olarak kabul edilmektedir.


Kişisel Verilerinizin İşlenme Amaçları ve Hukuki Sebepleri:

Paylaştığınız kişisel veriler:

 • Türk Roket Topluluğu'nun vereceği hizmetlerin gerekliliklerini karşılamak ve bunları uygun şekilde yapabilmek, sunulan ürün ve hizmetleri geliştirebilmek;

 • Kamu güvenliğine ilişkin hususlarda ve hukuki uyuşmazlıklarda talep halinde ve mevzuat gereği savcılıklara, mahkemelere ve ilgili kamu görevlilerine bilgi verebilmek;

 • Gönüllülerimize geniş kapsamda çeşitli imkanlar sağlayabilmek veya sağlayabilecek mecralarla gerektiğinde yasal çerçevede verilerimizi paylaşabilmek;

 • Üçüncü parti uzantılar yoluyla reklam tercihlerini ve verilerini analiz edebilmek;

için, 6698 sayılı KVKK ve ilgili düzenlemelere uygun olarak işlenecektir.


Kişisel Verilerinizin Aktarılabileceği Üçüncü Kişi Veya Kuruluşlar Hakkında Bilgilendirme:

Yukarıda belirtilen amaçlarla Türk Roket Topluluğu ile paylaştığınız kişisel verileriniz

sponsorlarımız, gönüllülerimiz, işbirlikçilerimiz, reklam veren kişi/kuruluşlarımız, doğrudan veya dolaylı yurt dışı/ yurt içi iştiraklerimiz ve başta Türk Roket Topluluğu altyapısını kullanan firmalar, kurum ve kuruluşlar, açık kaynaklı projeler olmak üzere faaliyetlerimizi yürütmek üzere ve/veya "veri işleyen" sıfatı ile hizmet aldığımız, iş birliği yaptığımız program ortaklarımız

tarafından gerektiğinde sonradan kullanılmak üzere aktarılabilmektedir.


Reklam amaçlı kullanılacak çerezlere ilişkin düzenlemelerimiz "Türk Roket Topluluğu Çerez Politikası" olup şu anda okuduğunuz "Türk Roket Topluluğu Gizlilik ve Kişisel Verilerin Korunması Politikası"nın bir parçasını oluşturmaktadır.


Kişisel Verilerinizin Toplanma Şekli:

Kişisel verileriniz,

 • Türk Roket Topluluğu'nun internet sitesi üzerinden ad, soyad, adres, telefon, iş ve özel e-posta adresi gibi bilgiler ile kullanıcı adı ve şifresi kullanılarak giriş yapılan sayfalardaki veriler, gerçekleştirilen işlemlerin IP kayıtları, tarayıcı tarafından toplanan çerez verileri, gezinme süresi ve detaylarını içeren veriler, konum verileri şeklinde

 • Türk Roket Topluluğu ile ticari ilişki kurmak, gönüllü başvurusu yapmak, teklif vermek gibi amaçlarla ve herhangi bir teknolojik olan/olmayan yollardan elde edilen veriler şeklinde

 • Farklı kanallardan dolaylı yoldan elde edilen (web sitesi, blog, yarışma, anket, oyun, kampanya ve benzeri amaçlı kullanılan (mikro) web sitelerinden ve sosyal medyadan elde edilen veriler) e-bülten okuma veya tıklama hareketleri, kamuya açık veri tabanlarının sunduğu veriler ve sosyal medya platformlarında paylaşıma açık profil verileri şeklinde

toplanabilmekte ve işlenebilmektedir.


KVKK'nın Yürürlüğe Girmemesi Durumunda Elde Edilen Kişisel Verileriniz:

Türk Roket Topluluğu, geliştirilmeye devam edilmekte olan bir web sitesine sahiptir. Gerekli durumlarda site farklı şekillerde (beta) yeniden deneme amaçlı kullanıcılara sunulabilir. Bu amaç doğrultusunda kullanıcılardan herhangi bir veri işlenmesi olmamaktadır.


Kişisel Verilerinizin Aktarılması:

Türkiye'de veya Türkiye dışında işlenerek muhafaza edilmek üzere, yukarıda sayılan yöntemlerden herhangi birisi ile toplanmış kişisel verileriniz, KVKK kapsamında kalmak kaydıyla ve sözleşme amaçlarına uygun olarak yurt dışında bulunan hizmet aracılarına* da aktarılabilmektedir.

*Kişisel Veriler Kurulu tarafından akredite edilen ve kişisel verilerin korunması hususunda yeterli korumanın bulunduğu ülkelere

Kişisel Verileriniz;

 • Ürün ve hizmetlerin sunulması ve tanıtılması için işbirliği yapılan ve/veya hizmet alınan iş ortaklarımız,

 • Acil yardım çağrısı halinde konumunuzu tespit edecek olan yetkili mercilere,

 • Düzenleyici ve denetleyici kurumlar ile mahkeme ve icra müdürlükleri gibi sair resmi kurumlara, kişisel verilerinizi talep etmeye yetkili olan diğer kamu kurum veya kuruluşlarına,

 • Türk Roket Topluluğu ile ticari ilişki içinde bulunan ve telefon numaranıza sahip tüzel kişilere,

gerekli görüldüğü durumlarda aktarılabilmektedir.


Kişisel Verilerin Saklanması Ve Korunması:

Türk Roket Topluluğu, kişisel verilerinizin barındığı sistemleri ve veri tabanlarını, KVKK'nın 12. Maddesi gereği kişisel verilerin hukuka aykırı olarak işlenmesini önlemekle, yetkisiz kişilerin erişimlerini engellemekle; muhafazalarını sağlamak amacıyla şifreleme, işlem kaydı, erişim yönetimi gibi yazılımsal tedbirleri ve fiziksel güvenlik önlemleri almakla mükelleftir. Kişisel verilerin yasal olmayan yollarla başkaları tarafından elde edilmesinin öğrenilmesi halinde durum derhal yasal düzenlemeye uygun ve yazılı olarak KVK Kurulu'na bildirilecektir.


Kişisel Verilerin Güncel Ve Doğru Tutulması

KVKK'nın 4. maddesi uyarınca Türk Roket Topluluğu, kişisel verilerinizi doğru ve güncel olarak tutma yükümlülüğündedir. Bu kapsamda Türk Roket Topluluğunun yürürlükteki mevzuattan doğan yükümlülüklerini yerine getirebilmesi için kullanıcıların doğru ve güncel verilerini paylaşması veya web sitesi üzerinden güncellemesi gerekmektedir.


6698 Sayılı Kvkk Uyarınca Kişisel Veri Sahibinin Hakları

6698 sayılı KVKK 11. Maddeesi 12 Eylül 2022 tarihinde yürürlülüğe girmiş olup ilgili madde gereğince, Kişisel Veri Sahibi'nin bu tarihten sonraki hakları aşağıdaki gibidir:

Kişisel Veri Sahibi, Türk Roket Topluluğu'na (veri sorumlusu) başvurarak kendisiyle ilgili;

 • Kişisel verilerinin işlenip işlenmediğini öğrenme,

 • Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme

 • Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,

 • Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerinin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme

 • Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde bunların düzeltilmesini isteme

 • Kişisel verilerin düzeltilmesi, silinmesi, yok edilmesi halinde bu işlemlerin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere de bildirilmesini isteme

 • İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme
 • Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarar uğranması halinde zararların giderilmesini talep etme

haklarına sahiptir.

İletişim ve Başvuru Yöntemi:

Türj Roket Topluluğu tarafından atanacak "Veri Sorumlusu Temsilcisi", yasal altyapı sağlandığında Veri Sorumluları Sicilinde (VERBİS) ve bu belgenin bulunduğu internet adresinde ilan edilecektir.

Kişisel Veri Sahipleri, sorularını, görüşlerini veya taleplerini Türk Roket Toplululuğu'nun e-posta adresine ([email protected]) gönderebilirler.

Türk Roket Topluluğu, iletilen taleplere gerekçeli olmak ve 30 gün içinde cevap vermek kaydıyla olumlu/olumsuz yanıtını, yazılı veya dijital ortamdan verebilir. Taleplere ilişkin gerekli işlemlerin ücretsiz olması esastır ancak işlemlerin bir maliyet gerektirmesi halinde Türk Roket Topluluğu ücret talebinde bulunma hakkını saklı tutar. Bu ücretler KVK Kurulu tarafından KVKK'nın 13. maddesindeki tarife üzerinden belirlenir.

Web sayfalarımızda ve diğer sair kanallarımızda kişisel verilerinizi paylaşarak Kişisel Veriler Politikamızı ve politikamızda yer alan işlenme yöntemlerini, verilerin aktarılması, satışı ve diğer ilgili hususlar hakkındaki şartları, Türk Roket Topluluğu ile paylaşılan verilerin web sayfasında, uygulamalarda ve sosyal medya kanallarında kullanılmasını, bildirimlerde ve önerilerde bulunulmasını, üyelerin yararına olması şartıyla verilerinizi ticari anlamda üçüncü kişilerle paylaşılabileceğini ve bunun için kabulde bulunduğunuzu, yasal haklarınızı kullanmadan önce Türk Roket Topluluğu'na başvuruda bulunacağınızı açık rıza* ile kabul ettiğinizi beyan etmiş olursunuz.

*Açık Rıza: KVKK'da büyük öneme haiz, belirli bir konuya ilişkin, bilgilendirmeye dayanan özgür iradeyle açıklanan rıza şeklinde tanımlanmıştır.

TÜRK ROKET TOPLULUĞU ÇEREZ POLİTİKASI

Çerez (Cookie) Nedir?

Çerez, Sitemizi ziyaret ettiğinizde bilgisayarınıza veya cihazınıza indirilen az miktarda bilgidir. Çerezler, web sitesinin eylemlerinizi ve tercihlerinizi (oturum açma ve bölge seçimi gibi) hatırlamasını sağlayarak site içerisindeki deneyiminizi daha iyi hale getirir. Bu, siteye her döndüğünüzde veya bir sayfadan diğerine göz attığınızda bu bilgileri yeniden girmeniz gerekmediği anlamına gelir. Çerezler ayrıca, insanların web sitesini nasıl kullandıkları hakkında bilgi sağlar, örneğin ilk kez ziyaret edip etmediklerini veya sık ziyaret edip etmediklerini gösterir.Sitemizdeki deneyiminizi optimize etmek ve hizmetlerimizi sunmak için aşağıdaki çerezleri kullanıyoruz.


Raporlama ve Analitik:

_ga :

Sayfa görüntülenme sayısını depolar.


Bir çerezin bilgisayarınızda veya mobil cihazınızda kalacağı süre, "kalıcı" veya "oturum" çerezi olmasına bağlıdır. Oturum çerezleri, siz taramayı durdurana kadar ve kalıcı çerezler süresi dolana veya silinene kadar kalır. Kullandığımız çerezlerin çoğu kalıcıdır ve cihazınıza indirildikleri tarihten itibaren 30 dakika ile iki yıl arasında geçerliliğini yitirecektir.

Çerezleri çeşitli şekillerde kontrol edebilir ve yönetebilirsiniz. Lütfen çerezleri kaldırmanın veya engellemenin kullanıcı deneyiminizi olumsuz etkileyebileceğini unutmayın.

Çoğu tarayıcı tanımlama bilgilerini otomatik olarak kabul eder, ancak genellikle tarayıcınızın "Araçlar" veya "Tercihler" menüsünde bulunan tarayıcı kontrolleriniz aracılığıyla tanımlama bilgilerini kabul edip etmeyeceğinizi seçebilirsiniz. Tarayıcı ayarlarınızı nasıl değiştireceğiniz veya çerezleri nasıl engelleyeceğiniz, yöneteceğiniz veya filtreleyeceğiniz hakkında daha fazla bilgi için tarayıcınızın yardım dosyasında veya www.allaboutcookies.org gibi siteler aracılığıyla bulunabilir.